ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

วันที่ 15 มิ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 53 คน)
 
              สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามรายการ ดังนี้
              1.Syringe disposable 1 ml จำนวน 1,200 กล่อง ราคากล่องละ 200 บาท รวมเป็นเงิน 240,000 บาท
              2.Needle No.26x0.5” จำนวน 1,000 กล่อง ราคากล่องละ 52 บาท รวมเป็นเงิน 52,000 บาท
              3.Needle No.21x1.5” จำนวน 400 กล่อง ราคากล่องละ 52 บาท รวมเป็นเงิน 20,800 บาท
              รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 312,800 (สามแสนหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)
               กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี 123/202 ถนนเพชรเกษมซอย 1 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 16 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
              ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี 123/202 ถนนเพชรเกษมซอย 1 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 ในวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://dpc4.ddc.moph.go.th/หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-310761-4 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี