ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำห้องผู้ป่วยพิเศษ พร้อมอุปกรณ์แบบประมาณการของช่างโยธาของโรงพยาบาลบ้านโป่ง

วันที่ 17 มิ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 50 คน)
 
            จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำห้องผู้ป่วยพิเศษ พร้อมอุปกรณ์(ขนาด 220x140 CM.จำนวน 10 ห้อง ขนาด 200x170 CM.จำนวน 2 ห้อง) ตามแบบประมาณการของช่างโยธา จำนวน 12 ห้อง ราคากลาง ในวงเงิน 399,380.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
            กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุ โรงพยาบาลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และเมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ณ ห้องประชุม 6 โรงพยาบาลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 24 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
           ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่งานพัสดุ อาคารพัสดุ โรงพยาบาลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-222744 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.bph.Moph.go.thและwww.gorocurement.go.th/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี