ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งชำรุด/เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี โดยวิธีตกลงราคา

วันที่ 17 มิ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 486 คน)
 
           จังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะจำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งชำรุด/เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี จำนวน 1 รายการ ได้แก่ รถยนต์โดยสาร (รถตู้นั่งสี่สอน) ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ยี่ห้อโตโยต้า แบบ ไฮเอช สีขาว เลขเครื่องยนต์ 5L-5261164 หมายเลข นข 1511 ราชบุรี ซื้อมาเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2546 จำนวน 1 คัน จำหน่ายโดยวิธีตกลงราคา โดยมีราคากลาง จำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
          กำหนดให้บุคคลทั่วไป/นิติบุคคลเข้าดูสภาพของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่จำหน่าย ระหว่างวันที่ 15-24 มิถุนายน 2558 ในวัน เวลา ราชการ วิธีการยื่นซองเสนอราคาปิดผนึกถึงประธานคณะกรรมการจำหน่ายโดยวิธีตกลงราคา ในวันที่ 24 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30-09.00 น. ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี กำหนดเปิดซองพิจารณาราคา ในวันที่ 24 มิถุนายน 2558 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
         ผู้สนใจที่จะเข้าร่วมเสนอราคาขอรับเอกสารรายละเอียดครุภัณฑ์ฯ ที่จะจำหน่ายพร้อมสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี เลขที่ 45 ถนนอำเภอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-338995,032-337106 ได้ทุกวัน ในวัน เวลา ราชการ /ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี