ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
การซื้อจัดหาท่อ(AC)ฯ ข้อต่อท่อ(AC)ฯ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ติดตั้งและวางเรียง

วันที่ 22 มิ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 127 คน)
 
            กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานราชบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อจัดหาท่อ (AC)ฯ ข้อต่อท่อ(AC)ฯ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ติดตั้งและวางเรียง จำนวน 2 รายการ ของงาน/กิจกรรมงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำชัฎป่าหวาย
           กำหนดรับฟังคำชี้แจงในวันที่ 23 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลหลุมดิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
           กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 09.30 น. ณ หน่วยพัสดุ งานบริหารทั่วไป โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลหลุมดิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.15 น. ถึง 09.45 น. สถานที่เสนอราคาสำนักบริการลูกค้า กสท.ราชบุรี เลขที่ 162 หมู่ 4 ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร.032-326668,032-328292,032-328295,032-337074 ต่อ 4530-1 หรือ 081-3501056 โทรสาร 032-326668,032-328292,032-328295,032-337074 ต่อ 4531
           ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 1,000 บาท ได้ที่หน่วยพัสดุ งานบริหารทั่วไป โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลหลุมดิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.ถึง 15.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-325798 ในวันและเวลาราชการหรือตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์กรมชลประทาน (http://procurement.rid.go.th)หรือเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง(www.gprocurement.go.th)/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี