ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
การประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction) ในระบบ e-GP

วันที่ 23 มิ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 66 คน)
 
            กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ในระบบ e-GP โครงการโอนเปลี่ยนแปลงรายการปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี อนุรักษ์ฟื้นฟุอ่างเก็บน้ำหน้าฝายสระบัวทอง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction) ในระบบ e-GP ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 29,872,600 บาท (ยี่สิบเก้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)
           กำหนดยื่นเอกสารการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำท่าจีน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ราชบุรี และจะแจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้เสนอราคาแต่ละรายทราบทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ(EMS)
           ผู้สนใจขอซื้อแบบและเอกสารการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ได้ที่กลุ่มงานจัดซื้อและพัสดุ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลขโทรศัพท์ 032-227554,032-370405-6 ในวันและเวลาราชการ หรือสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ www.dwr.go.thหรือเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี