ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ ประมูลซื้อโครงการป้องกันอาชญากรรมโดยใช้เทคโนโลยี (CCTV) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 26 มิ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 74 คน)
 
              เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ มีความประสงค์จะประมูลซื้อ โครงการป้องกันอาชญากรรมโดยใช้เทคโนโลยี(CCTV) โดยการติดตั้งกล้องวงจรปิดชนิดไร้สาย(CCTV) ทั่วถึงในพื้นที่เขตเทศบาล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน)
              กำหนดยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึง 11.00 น. ณ ศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จ้าง ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ(ห้องประชุม ชั้น 4 ที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก)
             ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 6,000 บาท(หกพันบาทถ้วน) ได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-360992 ต่อ 15 ในวันและเวลาราชการสำหรับวันสุดท้ายของการขายเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะขายเอกสารถึงเวลา 15.00 น. /ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี