ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณ ตลาดน้ำคลองจินดา

วันที่ 30 มิ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 56 คน)
 
            การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 (กปภ.ข.3) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมางานท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณ ตลาดน้ำคลองจินดา ตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 17,120,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
            กำหนดยื่นซองประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ งานพัสดุฯ กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 เวลา 11.00 น. และกำหนดเสนอราคา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558
            ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 21,400 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ได้ที่งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 เลขที่ 128 หมู่ 3 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110 ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pwa.co.thหรือwww.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-200779 ในวันและเวลาราชการ /ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี