ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถังดักขยะและถังดักไขมันคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 3-4 ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 3 แห่ง

วันที่ 16 ส.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 280 คน)
 
           จังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถังดักขยะและถังดักไขมันคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 3-4 ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 3 แห่ง ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 164,906.00 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันเก้าร้อยหกบาทถ้วน)
            กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 15 สิงหาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ วัดประสาทสิทธ์ , โรงเรียนประสาทสิทธ์ ตำบลประสาทสิทธ์ และวัดบัวงาม ตำบลบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
           กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 8 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี เลขที่ 52 ถนนวรเดช ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 19 สิงหาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
         ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี เลขที่ 52 ถนนวรเดช ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 8 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://ratchaburi.mnre.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-337041 ในวันและเวลาราชการ///นางชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี