FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
จ.ราชบุรี วัฒนธรรมจังหวัด จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ภาษาแก่สื่อมวลชน

วันที่ 16 ส.ค. 2554 )
 
                วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ภาษาแก่สื่อมวลชน ในจังหวัด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมในการนำเสนอสู่สาธารณชน
 
               จ.ราชบุรี (16 สิงหาคม ) นายเจน รัตนพิเชฏฐชัย รองผู้ว่าราชการจังหวีดราชบุรีเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการใช้ภาษาแก่สื่อมวลชน ในจังหวัดราชบุรี พร้อมมอบเกียรติบัตรสถานประกอบการร้านอินเตอร์เน็ตสีขาว ซึ่งให้ความร่วมมือกับทางราชการในการดำเนินตามกฎกระทรวงอย่างถูกต้อง ที่ ห้องประชุมสำนักบริหารยุทธศาสตร์ และ บูรณาการการศึกษาที่ 6 ชั้น 2 อ.เมือง จ.ราชบุรี ทั้งนี้วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้สื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัด รู้จักการใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง และรณรงค์ให้สื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดร่วมกันเฝ้าระวังการใช้ภาษาในการสนทนาและสื่อสารอีกด้วย โดยมีสื่อมวลชนจากแขนงต่างๆในจังหวัด รวม 50 คนเข้าร่วมการสัมมนา เนื้อหาบรรยายหัวข้อ คุณธรรมจริยธรรมกับภาษาในยุคโลกาภิวัตน์ และ หัวข้อภาษาไทยใช้อย่างไรให้ถูกต้อง และระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคในการใช้ภาษาและการเฝ้าระวัง การนี้ได้รับการอนุเคราะห์จากพระกิตติสารเมธี เจ้าอาวาสวัดเขาวัง อ.เมือง นายสุชิน ประพันธ์พจน์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ //////////////////////////
 
 ข่าว / ชัยทัต ช่วยวงศ์ญาติ
 
 

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี