ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)

วันที่ 18 ส.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 59 คน)
 
           สำนักงานอัยการภาค 7 มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) เพื่อใช้ในราชการของสำนักงานอัยการภาค 7 ภายในวงเงิน 879,000 บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมค่ารื้อของเดิม ค่าติดตั้งของใหม่ และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว จำนวน 28 เครื่อง พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศของใหม่ จำนวน 28 เครื่อง และฝาครอบท่อจำนวน 28 เครื่อง ดังนี้
          1.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ(ฉลากเบอร์ 5) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 19 เครื่อง
          2.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ(ฉลากเบอร์ 5) ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 9 เครื่อง
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 29 สิงหาคม 2554 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 11.00 น. ณ ฝ่ายกิจการทั่วไป สำนักงานอัยการภาค 7 ถนนสมบูรณ์กุล ตำบาลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
          กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ ฝ่ายกิจการทั่วไป สำนักงานอัยการภาค 7 เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายกิจการทั่วไป สำนักงานอัยการภาค 7 ถนนสมบูรณ์กุล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2554 จนถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-327126 ,032-327120 ในวันและเวลาราชการ///นางชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี