ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
เรียกสอบราคาการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ เพื่อใช้ในราชการของสำนักงานคดีศาลสูงเขต 7

วันที่ 18 ส.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 77 คน)
 
           สำนักงานอัยการภาค 7 มีความประสงค์จะสอบราคาการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ (ฉลากเบอร์ 5) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 8 เครื่อง ราคาไม่เกินเครื่องละ 28,500 บาท (สองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมค่าติดตั้ง ค่าฝาครอบท่อ ค่ารื้อของเดิมออกและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
           กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 31 สิงหาคม 2554 ระหว่างเวลา 09.00-10.00 น. ณ สำนักงานคดีศาลสูงเขต 7 อาคารสำนักงานอัยการภาค 7 ชั้น 3 และกำหนดเปิดซองในวันเดียวกันตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอเอกสารสอบราคาได้ที่สำนักงานคดีศาลสูงเขต 7 อาคารสำนักงานอัยการภาค 7 ชั้น 3 ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2554 สอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ หมายเลข 032-327125///นางชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี