ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
การจัดซื้อมาตรวัดน้ำพลาสติกและมาตรวัดน้ำทองเหลืองขนาดต่าง ๆ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ

วันที่ 18 ส.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 54 คน)
 
           การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 "กปภ.ข.3” มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อมาตรวัดน้ำพลาสติกและมาตรวัดน้ำทองเหลือขนาดต่าง ๆ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
          1.มาตรวัดน้ำพลาสติก ขนาด 1/2” พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 25,000 เครื่อง
          2.มาตรวัดน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2” พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1,500 เครื่อง
          3.มาตรวัดน้ำทองเหลือง ขนาด 3/4” พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3,000 เครื่อง
          4. มาตรวัดน้ำ ขนาด 1” พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 200 เครื่อง
          5. มาตรวัดน้ำ ขนาด 1 1/2” พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 25 เครื่อง
          6.มาตรวัดน้ำ ขนาด 2” พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 70 เครื่อง
          7.มาตรวัดน้ำ ขนาด 4” พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 เครื่อง
           กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2554 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ งานพัสดุฯ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ 2 กันยายน 2554 เวลา 10.30 น.
           ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 1,070.-บาท (ค่าเอกสาร 1,000.- บาท) (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 70.- บาท) ได้ที่งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2554 (เวลา 9.00-15.00 น.) หรือสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 032-200779 ในวันและเวลาราชการ///นางชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี