FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปประทานรางวัลแก่ศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ในพระอุปถัมภ์ฯ

วันที่ 18 ส.ค. 2554 )
 
                 จ.ราชบุรี วันนี้ (18 สิงหาคม ) เวลา 10.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์   พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปประทานรางวัลแก่ศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ในพระอุปถัมภ์ฯ ที่ ชนะเลิศโครงการติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาศักยภาพ และเผยแพร่งาน ศูนย์ 3 วัย ฯ ที่ ศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว จังหวัดราชบุรี ในพระราชูปถัมภ์ฯ ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มี นายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมข้าราชการ และประชาชนเฝ้ารับเสด็จ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ได้พระราชทานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว โดยมีแนวคิดสรรค์สร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย นับแต่อยู่ในครรภ์มารดา จนกำเนิดเป็นทารกที่ได้รับการเลี้ยงดูด้วยน้ำนมของมารดาอันมีคุณค่าต่อการเจริญเติบโต ส่งผลต่อการมีพัฒนาการที่สมวัย ด้วยพระปณิธานอันมุ่งมั่นที่จะสานต่อโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ จึงน้อมนำมาดำเนินการในรูปแบบของการจัดตั้งศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการจัดตั้ง ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เป็นศูนย์ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเน้นความต่อเนื่องเชื่อมโยงเป็นวงจรทุกช่วงวัย โดยบูรณาการการดำเนินงานของทุกภาคส่วนและเพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ในพระอุปถัมภ์ฯ มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เกิดประสิทธิภาค และประสิทธิผล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้จัดทำโครงการติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่งานศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อประโยชน์ของประชาชน ทั้งนี้ได้คัดเลือกศูนย์ 3 วัยฯ ที่เป็นต้นแบบในการดำเนินงาน และคัดเลือกศูนย์ 3 วัยฯ ที่เป็นต้นแบบในการถ่ายโอนเข้ารับประทานรางวัล จากนั้น เสด็จออกจากห้องฉายพระรูป ไปยังอาคารสร้างสุข ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูปประจำศูนย์การเรียนรู้ ทรงกราบ ทรงสักการะพระโพธิสัตว์กวนอิมพันมือ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะพระโพธิสัตว์กวนอิมพันมือ ทรงกราบ ทรงถวายจตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระพิศิษฐ์พัฒนพิธาณ เจ้าคณะอำเภอเมืองราชบุรี และเจ้าอาวาสวัดหนองหอย จากนั้น เสด็จออกจากอาคารสร้างสุข ไปยังรถยนต์ที่นั่ง ประทับรถยนต์ที่นั่งเสด็จออกจากศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว จังหวัดราชบุรี ในพระราชูปถัมภ์ฯ กลับวังศุโขทัย////////
 
ข่าว /ชัยทัต  ช่วยวงศ์ญาติ
 
 
 

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี