ข่าวเด่นราชบุรี
จังหวัดราชบุรี พัฒนาศักยภาพผู้บริหารขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของจังหวัด เน้นบูรณาการความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการให้สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 28 ก.ค. 2558 13:30:23 )
 

นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2558 ณ โรงแรมบลูเวฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมกล่าวว่า จากการที่จังหวัดราชบุรี ได้วางนโยบายสำคัญ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการในเรื่องหลัก 4 เรื่อง คือ เมืองแห่งคุณธรรม โดยเน้นการดำเนินงาน "ราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี” การวางยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรโดยการส่งเสริมให้เป็นเมืองเกษตรสีเขียว ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ การส่งเสริมให้จังหวัดเป็น 1 ใน 12 เมืองต้องห้ามพลาด เน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสุดท้ายเป็นเมืองเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู้ประชาคมอาเซียน จังหวัดราชบุรี เป็น 1 ใน 10 เมืองแห่งการลงทุน  ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะ แนวคิดในการทำงานแก่ผู้บริหารของจังหวัด และเป็นการบูรณาการความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการให้สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในช่วงเช้าเป็นการบรรยายในเรื่องของการขับเคลื่อนจังหวัดในด้านการเกษตร ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และในช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายทั้ง 4 ด้านของจังหวัด

                     สำหรับผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายอำเภอ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี และเจ้าหน้าที่ จำนวนกว่า 80 คน


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี