ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงพร้อมติดตั้ง โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ Distance learning information technology : DLIT )

วันที่ 4 ส.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 67 คน)
 
               โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงพร้อมติดตั้ง โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้คุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ Distance learning information technology : DLIT ) ตามรายการ ดังนี้ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงพร้อมติดตั้ง จำนวน ๙ ชุด
               กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ สำนักงานพัสดุและสินทรัพย์ อาคารเรียน ๒ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.
              ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่สำนักงานพัสดุและสินทรัพย์ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.obec.go.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๓๒๒๖ ๑๓๙๑ ในวันและเวลาราชการ

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี