ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างซ่อมแอร์และฝ้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ (ชั้น ๑,๒,๔,๕,๖,๗,๘,๙) จำนวน ๑ งานของโรงพยาบาลโพธารามด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 4 ส.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 63 คน)
 
            จังหวัดราชบุรีมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างซ่อมแอร์และฝ้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ(ชั้น ๑,๒,๔,๕,๖,๗,๘,๙) จำนวน ๑ งานของโรงพยาบาลโพธารามด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของการจ้างก่อสร้างในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิน ๔,๘๒๙,๐๐๐ บาท ( สี่ล้านแปดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน )
           กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ หน่วยงานซ่อมบำรุง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้นใต้ดิน โรงพยาบาลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
           กำหนดยื่นเอกสารการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๑๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ งานพัสดุฝ่ายการเงินและพัสดุชั้น ๙ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และแจ้งผลพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ทราบเป็นการเฉพาะราย ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ กำหนดเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สาขาราชบุรี เลขที่ ๑๖๒ หมู่ ๔ ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
          ผู้สนใจติดต่อขอรับซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐ (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุฝ่ายการเงินและพัสดุชั้น ๙ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.photharamhosp.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ เลขหมาย ๐-๓๒๓๕-๕๓๐๐-๙ ต่อ ๖๔๐ ในวันเวลาราชการ

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี