FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
จังหวัดราชบุรีดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้ 8 ยุทธศาสตร์

วันที่ 6 ส.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 68 คน)
 
จังหวัดราชบุรีดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้ 8 ยุทธศาสตร์

วันนี้(6 ส.ค. 58) ที่ห้องประชุมอาคารราชบุรีเกมส์ พลโท สมร ศรีทันดร ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมคณะ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

โดยมีนายธวัช สุระบาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดราชบุรี (ศอ.ปส.จ.รบ.) ร่วมชี้แจงผ่าน 8 ยุทธศาสตร์หลัก ประกอบด้วย

การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสติด การแก้ไขปัญหายาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด การสร้างและพัฒนาระบบรองรับการคืนคนดีให้สังคม การควบคุมตัวยาและผู้ค้ายาเสพติด การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด การมีส่วนร่วมภาคประชาชน และการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ

อย่างไรก็ตามยังขาดงบประมาณที่จะดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับบางครอบครัวและสถานประกอบการไม่ให้ความร่วมมือในการเข้ารับการบำบัด และไม่ยอมรับผู้ผ่านการบำบัดเข้าทำงาน

รุ่ง/ภาพ
วรปรัชญ์/รายงาน

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี