ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
การประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ในระบบ e-GP

วันที่ 6 ส.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 72 คน)
 
            สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ในระบบ e-GP โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับที่ ๒ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์บ้านปากดง – คูเมือง ตำบลเขาดิน, ทุ่งคลี อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
            กำหนดยื่นเอกสารการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำท่าจีนสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ ราชบุรีและจะแจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้เสนอราคาแต่ละรายทราบทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ(EMS) และกำหนดเสนอราคาในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๑๕ น. เป็นต้นไป
            ผู้สนใจขอซื้อแบบและเอกสารการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๔,๐๐๐ บาท (สี่พันบาทถ้วน) ได้ที่กลุ่มงานจัดซื้อและพัสดุ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ ตั้งแต่วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น.ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๒-๒๒๗๕๔๔ , ๐๓๒-๓๗๐๔๐๕-๖ ในวันและเวลาราชการหรือสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ www.dwr.go.th หรือเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th พร้อมทั้งนำบัตรแสดงคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างกรมทรัพยากรน้ำ (ฉบับจริงมาด้วย) /เมติยา ลี้เทียน ขวัญสวัสดิ์ ฮั่นเจี๊ยบ ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี