รับสมัครงาน
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ 6 ส.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 181 คน)
 
             สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทางเกษตรกรรมหรือได้รับอนุปริญญาทางเกษตรกรรมหรือด้านได้รับอนุปริญญาทางเกษตรกรรมทางสัตวบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือต่อจากประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
             ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ถนนอำเภอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ ๔-๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ในวันและเวลาราชการ/

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี