ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นแบบไฮเอ็น

วันที่ 19 ส.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 74 คน)
 
            จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตามรายการดังนี้
            -กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นแบบไฮเอ็น จำนวน 1 ชุด
            กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2554 ในวันเวลาราชการ และเมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
           กำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ห้องประชุม 6 โรงพยาบาลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
           ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-222744 โทรสารหมายเลข 032-211766 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.bph.Moph.go.thและwww.gprocurement.go.th///นางชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี