ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประมูลจ้างงาน จ้างเหมา กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตตำบลเจดีย์หักประจำปีงบประมาณ 2559

วันที่ 10 ส.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 127 คน)
 
            องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขต ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้ กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตตำบลเจดีย์หัก ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวนไม่น้อยกว่า 5,304 ตัน ในราคาตันละ 430 บาท กำหนดราคากลางเป็นเงิน 2,280,720 บาท (สองล้านสองแสนแปดหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
             กำหนดยื่นซองประมูลวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ระหว่างเวลา 10.00 ถึง 11.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ระดับอำเภอที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี
             ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ 300 บาท กองคลังงานพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ระหว่างวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2558 หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 032-313354 ในวันและเวลาราชการหรือที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี