ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน

วันที่ 19 ส.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 40 คน)
 
           จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุม ด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 6 เครื่อง และกำหนดราคากลางภายในวงเงิน 4,629,600.00 บาท (เงินสี่ล้านหกแสนสองหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
           กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 6 กันยายน 2554 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมองค์กรแพทย์ อาคารอำนวยการด้านเก่า ชั้น 2 โรงพยาบาลราชบุรี เสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 9 กันยายน 2554 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ราชบุรี
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา    โรงพยาบาลราชบุรี ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-719600 ต่อ 1636 ในวันและเวลาราชการหรือดูรายละเอียดได้ที่ www.rajburi.org.และwww.gprocurement.go.th///นางชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี