ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ขายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ

วันที่ 13 ส.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 234 คน)
 
            สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะทำการขายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยวิธีเสนอราคาด้วยวาจา ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี ถนนยุติธรรม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัด ราชบุรี รวม 3 นัด ในวันที่ 4,11,18 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป โดยมีเงื่อนไขการขายทอดตลาดดังนี้
         1.การขายทอดตลาดรายนี้ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี ขายตามสภาพของทรัพย์สิน
         2.การตัดสินชี้ขาดในเรื่องตัวบุคคลผู้ประมวลได้ และราคาในการขายทอดตลาดพัสดุแต่ละรายการใช้วิธีเคาะไม้
        3.ผู้สู้ราคาต้องเป็นผู้เสนอราคาสูงสุดแต่ทั้งนี้คณะกรรมขายทอดตลาดขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่ขายให้แก่ผู้สู้ราคาสูงสุดก็ได้ ถ้าเห็นว่าราคาที่เสนอยังไม่สมควรขาย
        4.ผู้ประมูลราคาได้จะต้องชำระเงินในวันที่ซื้อ หากวางไม่ครบในวันดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี จะริบเงินที่วางไว้และจะขายทอดตลาดใหม่ต่อไป
        5.ผู้ประมูลราคาได้จะต้องได้รับพัสดุไปจากสำนักงานบังคับการคดีจังหวัดราชบุรี ในวันที่ซื้อได้หากล่วงเวลาดังกล่าว สำนักงานฯ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้
        6.ผู้ประมูลราคาได้จะต้องเป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมและค่าภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี