ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาจัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการจัดการไร่อ้อย

วันที่ 14 ส.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 71 คน)
 
            คณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่นเขต 3 จังหวัดสุพรรณบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาจัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ณ ภาคเหนือ 4 คืน 5 วัน เกษรตรกรเข้าร่วมสัมมนา จำนวน 312 คน ระหว่างวันที่ 15-19 กันยายน 2558
           กำหนดยื่นซองสอบราคาซึ่งได้ผนึกซองเรียบร้อยแล้ว จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ตามประกาศนี้ ที่เจ้าหน้าที่พัสดุโครงการพัฒนาด้านอ้อย ปี 2558 คณะอนุกรรมการอ้อย ระดับท้องถิ่น เขต 3 จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 18 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2558 เวลา 09.30 น. ถึง 16.30 น. และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 7 กันยายน 2558 ตั้งแต่ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อย เขต 7 เลขที่ 9/9 หมู่ 4 ตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น เขต 3 จังหวัดสุพรรณบุรี เลขที่ 9/8 หมู่ 4 ตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120 ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ หมายเลข 03454-1937 , 034-541-269 ในวันและเวลาราชการ

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี