ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (สายบ้านนายสุชาติ แย้มศิริ –บ้านนางบุญธรรม ไหมเนียม) ตำบลหัวโพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

วันที่ 18 ส.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 61 คน)
 
            องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (สายบ้านนายสุชาติ แย้มศิริ –บ้านนางบุญธรรม ไหมเนียม) ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 74 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 222 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.หัวโพกำหนด พร้อมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ราคากลางของงานในการสอบราคาครั้งนี้ 123,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)
          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 11.00 น. ถึง 12.00 น. โดยกำหนดพร้อมกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
          กำหนดยื่นซองสอบราคา วันที่ 14 -31 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ กำหนดเปิดซองสอบราคา วันที่ 1 กันยายน 2558 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ ระหว่างวันที่ 14-31 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-383233 โทรสาร 032-383746 ในวันและเวลาราชการ www.huapho.go.th

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี