ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างยามรักษาความปลอดภัยภายในและภายนอกอาคารของสำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี

วันที่ 18 ส.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 115 คน)
 
            สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างยามรักษาความปลอดภัยภายในและภายนอกอาคารของสำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2559 วงเงินในการสอบราคาจ้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดพื้นที่ในการปฏิบัติงาน ดังนี้
             -อาคารชั้นบน ประกอบด้วย ห้องผู้อำนวยการ ห้องกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน ห้องกลุ่มโบราณคดี และบริเวณโดยรอบ
            -อาคารชั้นล่าง ประกอบด้วย ห้องฝ่ายบริหารงานทั่วไป ห้องสมุด และบริเวณโดยรอบ -บริเวณพื้นที่ภายนอกอาคาร
            กำหนดยื่นเอกสารสอบราคาตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 8.30 น.-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไปสำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี
            คณะกรรมการจะดำเนินงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานส่วนที่ 1 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป และเปิดซองสอบราคาพร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานส่วนที่ 2 รวมทั้งพิจารณาผลการสอบราคาในวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี
           ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี ระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่ เวลา 08.30 น.-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ สอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 032-323-226-7 หรือเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th , www.finearts.go.th/fad1

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี