ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างโครงการถมวัสดุรองพื้น(ดินลูกรัง)พร้อมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 หน้าที่ทำการ อบต.หลังใหม่

วันที่ 24 ส.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 101 คน)
 
          องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคลัง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการถมวัสดุรองพื้น(ดินลูกรัง) พร้อมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 หน้าที่ทำการ อบต.หลังใหม่ ขนาดกว้าง 45.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.60 เมตร รวมปริมาณลูกรัง จำนวน 1,944 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบเทคอนกรีตเหล็กขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 40 เมตร ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่เทคอนกรีตทั้งหมด 1,600.00 ตารางเมตร โดยตั้งจ่ายจาก เงินสะสม (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคลังกำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการงบประมาณ 1,459,800.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง 1,459,800.- บาท
         กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 27 สิงหาคม 2258 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 10.00 น. หมู่ที่ 2 ที่ทำการ อบต. หลังใหม่ และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคลัง
        กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น ถึง เวลา 16.00 น. ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคลัง และวันที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 09.00- 16.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก ชั้น 4 ) และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 4 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น.
        ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคลัง ราคาชุดละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ในระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ถึง 3 กันยายน 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-361473 ต่อ 20 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.donklung/ . com

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี