ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
โครงการขุดลอกคลองสาธารณะและเก็บผักตบ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่3 คลองไส้ไก่

วันที่ 24 ส.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 83 คน)
 
            องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคลัง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองสาธารณะและเก็บผักตบ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 คลองไส้ไก่ สภาพคลองเดิม ปากคลองกว้าง 6.00-8.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร ฐานล่างกว้าง 3.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.80 เมตร จากระดับคันคลอง สายคลองไส้ไก่ สภาพใหม่ ปากคลองกว้าง 6.00 -8.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร ฐานกว้าง 3.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.10 เมตร จากระดับคันคลอง(โดยใช้เรือขุด) โดยตั้งจ่ายจากเงินสะสม (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคลังกำหนด) พร้อมป้ายประขาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณ 105,000. บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน) ราคากลาง 105,000 บาท
          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึงเวลา 14.00 น. ณ หมู่ที่ 3 ตำบลดอนคลัง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคลัง
         กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น ถึงเวลา 16.00 น. ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคลังและวันที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ(ที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวกชั้น 4 )และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 4 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.
         ผู้สนใจติต่อขอรับเอกสาร สอบราคาจ้างได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคลัง ราคา ชุดละ 3,000 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ในระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 032-361-473 ต่อ 20 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.donklung.com

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี