ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุการเกษตร

วันที่ 23 ส.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 35 คน)
 
          จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุการเกษตร โครงการพัฒนาระบบการผลิตและรับรองฟาร์มสัตว์น้ำ (GAP) ตามรายการดังนี้ วัสดุวิทยาศาสตร์ 35 ชนิด วัสดุการเกษตร 2 ชนิด จำนวน 2 รายการ
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 17 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. ณ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี 399 ถนนยุติธรรม อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 30 สิงหาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
         ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี 399 ถนนยุติธรรม อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 17 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-314258 ในวันและเวลาราชการ///นางชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี