รับสมัครงาน
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

วันที่ 17 ก.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 199 คน)
 
           กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและปฏิบัติภารกิจในกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดราชบุรี จำนวน 2 อัตรา มีความรู้ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 เพศชาย มีอายุตั้งแต่ 25 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในท้องที่จังหวัดราชบุรี
          ผู้สนใจติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี กลุ่มงานความมั่นคง ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ระหว่างวันที่ 5-9 ตุลาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032-337678/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี