ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองหนองสองห้อง ตำบลหนองบัว , หนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รหัสโครงการ สค. 13-4-141

วันที่ 29 ก.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 58 คน)
 
           สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองหนองสองห้อง ตำบลหนองบัว ,หนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รหัสโครงการ สค.13-4-141 ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ และจะไม่ก่อหนี้ผูกพันจนกว่าจะได้รับเงินประจำงวดแล้วเท่านั้น ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,502,400 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
           กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ กลุ่มงานจัดซื้อและพัสดุ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 12 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องปฏิบัติการสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำท่าจีน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ราชบุรี
           ผู้สนใจขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่กลุ่มงานจัดซื้อและพัสดุ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-227-554 ในวันและเวลาราชการ หรือ สืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ www.dwr.go.th หรือเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี