ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำ รวมถึงพื้นที่บริเวณใกล้เวชภัณฑ์ชั้นใต้ดิน ของโรงพยาบาลโพธาราม จำนวน 1 งาน (ครั้งที่2)

วันที่ 29 ก.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 59 คน)
 
          จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำรวมถึงพื้นที่บริเวณใกล้คลังเวชภัณฑ์ชั้นใต้ดิน ของโรงพยาบาล โพธารามจำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)
         กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 30 กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. พร้อมกัน ณ ห้องรับรอง ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลโพธาราม และกำหนดฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกันตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้าง ผู้ที่ไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่ารับทราบเสมือนหนึ่งได้ไปดูสถานที่แล้ว
         กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 25 กันยายน 225 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.00 น . ณ งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลโพธาราม และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ณ ห้องรับรองชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาล โพธาราม ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) สำหรับผู้ที่เคยซื้อเอกสารไปแล้วในการประกาศสอบราคาครั้งแรก สามารถขอรับเอกสารได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยขอรับหรือซื้อเอกสารได้ที่งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ ชั้น 9 โรงพยาบาลโพธาราม ระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-355-300 ต่อ 636

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี