ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองสหกรณ์สาย 1 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร รหัสโครงการ สค. 13-4-139 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e- bidding )

วันที่ 5 ต.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 82 คน)
 
            กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองสหกรณ์สาย 1 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร รหัสโครงการ สค. 13-4-139 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e- bidding ) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 3,498,900 บาท (สามล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
            กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
            ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคา ชุดละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วย) ได้ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงิน ผ่านทางธนาคารในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2558 โดยดาวน์โหลดเอกสารทาง ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการเสนอราคา ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.dwr.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-227-554 .ในวันและเวลาราชการ

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี