ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างเหมางานโครงการปรับปรุงเร่งด่วน WSP ปี 2558 กปภ.สาขากาญจนบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 6 ต.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 59 คน)
 
           การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 (กปภ.ข.3) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมางานโครงการปรับปรุงเร่งด่วน WSP ปี 2558 กปภ.สาขากาญจนบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิน 5,671,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี
          กำหนดยื่นซองประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 14 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ งานพัสดุ ฯ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลา 11.00 น. และกำหนดเสนอราคาในวันที่ 29 ตุลาคม 2558
          ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 10,700 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ได้ที่งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.00 น. เมื่อชำระเงินแล้ว กปภ.ข.3 จะไม่คืนให้ ยกเว้นกรณีที่ กปภ.ข.3 ยกเลิกโครงการ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-200779 ในวันและเวลาราชการ

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี