ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 2 พ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 63 คน)
 
            สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการ ดังนี้
           1.น้ำยาตรวจ CD4% จำนวน 40 กล่อง
           2.MGIT tube 7 ml จำนวน 130 กล่อง
           3.MGIT supplement จำนวน 60 กล่อง
           4.MGIT SITE kit จำนวน 35 กล่อง
           5.MGIT TRC Identification จำนวน 90 กล่อง
           6.AST CARRIER 5 tube จำนวน 10 กล่อง
           กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
          ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างทางภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคาในวันที่ 26 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://dpc๔.ddc.moph.go.th/,htttp://ddc.moph.go.th/หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-310761-4 ในวันและเวลาราชการ

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี