รับสมัครงาน
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

วันที่ 3 พ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 906 คน)
 
             คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐมประสงค์จะสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อปฏิบัติงาน ณ งานบริหารและการจัดการ สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม ตำแหน่งนักบริหารทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดงานบริหารและการจัดการ สำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ อัตราเงินเดือนขั้น 19,500 บาท ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ เป็นเงิน 200 บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 15 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2546 2.ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (การบัญชี) หรือสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) หรือสาขาการบริหารธุรกิจ (การตลาด) หรือสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) หรือสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ โดยต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3.ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ 4.ต้องมีความรู้ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel เป็นอย่างดี 5.ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
                 ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถศึกษารายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.educ.su.ac.th โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามแบบที่ราชการกำหนด ที่สำนักเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม โทร 034-255095 หรือที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์นครปฐม โทร 034-255790 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี