ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก)

วันที่ 3 พ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 69 คน)
 
             สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 7 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,005,000 บาท (สองล้านห้าพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
             1.ทรายเคลือบ Temephos 1% SG จำนวน 4,000 กิโลกรัม
             2.จุลินทรีย์กำจัดลูกน้ำยุงลาย จำนวน 60 กระปุก (กระปุก 500g)
             3.Deltamethrin 0.5% + S- Bioallethrin 0.5% จำนวน 200 ลิตร
             4.Deltamethrin 0.5% จำนวน 600 ลิตร
             5.ยาทากันยุงขนาด 10 ml จำนวน 20,000 ซอง
             6.ยาทากันยุงขนาด 40 ml จำนวน 5,000 หลอด
             7.Deltametrin 2% EC จำนวน 250 ลิตร
             กำหนดยื่นข้อเสนอแนะเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
            ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคาในวันที่ 27 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://dpc๔.ddc.moph.go.th/, http://www.ddc.moph.go.th/ หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-310761-4 ในวันและเวลาราชการ

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี