ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สารควบคุมสารมาลาเรีย)

วันที่ 3 พ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 57 คน)
 
            สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สารเคมีควบคุมโรคมาลาเรีย) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,800,000 บาท (สี่ล้านแปดแสนบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้ Deltametrin 5% WP จำนวน 4,000 กิโลกรัม
         กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
         ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ในวันที่ 27 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://dpc.moph.go.th ,http://ddc.moph.go.th/ หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-310-761-4 ในวันและเวลาราชการ

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี