ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประมูลจ้างตามโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4

วันที่ 10 พ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 71 คน)
 

เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ มีความประสงค์จะประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาด 20 ลูกบาศก์เมตรและติดตั้งหอถังเหล็กสำเร็จรูปแบบทรงเชมเปญความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 จำนวน 2 โครงการ  ตามรายการดังนี้

1.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร และติดตั้งหอถังเหล็กสำเร็จรูป แบบทรงเชมเปญ ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี  ราคากลางเป็นจำนวนเงิน  1,131,400  บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เงินงบประมาณ 1,131,400 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน )

2.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร และติดตั้งหอถังเหล็กสำเร็จรูป แบบทรงเชมเปญ ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบลประสาทสิทธิ์   อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ราคากลางเป็นจำนวนเงิน  1,140,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เงินงบประมาณ 1,131,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนล้านหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมตามโครงการดังกล่าว ณ สำนักงานเทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์

กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นเอกสารแล้ว จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด และเทศบาล ตำบล ประสาทสิทธิ์ จะแจ้งรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 2 ธันวาคม  พ.ศ.2558

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาแต่ละโครงการ ดังนี้

1.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ขนาด 20ลูกบาศก์เมตร และติดตั้งหอถังเหล็กสำเร็จรูป แบบทรงเชมเปญ ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ราคาชุดละ 4,000 บาท

2.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร และติดตั้งหอถังเหล็กสำเร็จรูป แบบทรงเชมเปญ ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ราคาชุดละ 4,000 บาท   

ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ ระหว่างวันที่ 6 – 17 พฤศจิกายน 2558 และดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-248-043 ในวันและเวลาราชการ

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี