ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
การขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถ

วันที่ 10 พ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 121 คน)
 

สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี จะดำเนินการขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถชำรุด จำนวน 40,080 แผ่น  โดยมีเงื่อนไขในการขายทอดตลาด ดังนี้

           1.ผู้ประสงค์จะเข้าสู้ราคา จะตืดต่อขอดูแผ่นป้ายทะเบียนรถชำรุดดังกล่าวข้างต้นได้ที่งานบริหาร

ทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี ในวันและเวลาราชการภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 และสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี  จะดำเนินขายทอดตลาดในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ งานบริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี

           2.ในการสู้ราคาจะดำเนินการประมูลราคาโดยปากเปล่า ต่อหน้าคณะกรรมการขายทอดตลาด

ของจังหวัดราชบุรี และต่อหน้าผู้สู้ราคาที่มีอยู่ โดยผู้สู้ราคาต้องลงลายมือชื่อไว้ในบัญชีผู้สู้ราคา พร้อมนำสำเนาบัตรประชาชนส่งมอบให้คณะกรรมการขายทอดตลาด

           3.คณะกรรมการขายทอดตลาดจะแสดงความตกลงด้วยการเคาะไม้ หรือแสดงกิริยาอย่างใดอย่าง

หนึ่งให้เห็นว่าตกลงรับราคาได้ คณะกรรมการขายทอดตลาดอาจถอนรายการที่ไม่สมควรขายออกจากการขายทอดตลาดได้ และจังหวัดราชบุรีทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะยกเลิกการขายทอดตลาดครั้งนี้ ผู้สู้ราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

            4.หากคณะกรรมการขายทอดตลาดตกลงราคาขายให้กับผู้สู้ราคารายใดแล้ว ผู้สู้ราคารายนั้น

จะต้องชำระเงินทันทีหรือวางเงินมัดจำ 20 % ของราคาที่ประมูลได้ โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรีจะออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน  แล้วนำใบเสร็จรับเงินมาแจ้งต่อคณะกรรมการขายทอดตลาด และเมื่อจังหวัดราชบุรีอนุมัติรับราคาสูงสุดนั้นแล้ว ผู้ประมูลได้จะต้องชำระเงินอีก 80% ให้ครบกำหนดภายใน 7 วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งตอบสนองรับราคาจากจังหวัดราชบุรี หากไม่ชำระให้เสร็จสินภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ดังกล่าว สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรีจะรับเงินมัดจำนั้นเสียทั้งหมด และจำนำแผ่นป้ายชำรุดดังกล่าวขายโดยวิธีอื่นต่อไป และถ้าการขายครั้งใหม่ได้เงินเป็นจำนวนสุทธิไม่คุ้มกับราคาขายทอดตลาดเดิม ผู้สู้ราคาสูงสุดคนเดิมจะต้องรับผิดชอบชดใช้ราตาในส่วนที่ขาดอยู่นั้น

             5.เมื่อผู้สู้ราคาสูงสุดชำระเงินครบเรียบร้อยตามราคาที่ประมูลได้แล้ว จะต้องทำลายแผ่นป้าย

ทะเบียนชำรุดให้เสียสภาพ ก่อนนำออกจากสำนักงานขนส่ง จังหวัดราชบุรี ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ ชำระเงินครบแล้ว

            6.จังหวัดราชบุรีถือว่าผู้เข้าสู้ราคาทุกรายได้ทราบเงื่อนไข และรายละเอียดในการขายทอดตลาด

ครั้งนี้ ดีแล้ว

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี