ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารเคมีควบคุมโรคมาลาเรีย)

วันที่ 11 พ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 79 คน)
 

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารเคมีควบคุมโรคมาลาเรีย) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 4 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,495,900 บาท (สามล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้

1.Bifenthrin 10% WP จำนวน 400 กิโลกรัม

2.Deltametrin 25 % จำนวน 21,200 เม็ด

3.ถุงชุบมุ้ง จำนวน 21,200 ใบ

4.มุ้งชุบสารเคมี (LLINS ) Permanet จำนวน 1,455 หลัง

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 17  พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคาในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://odpc5.ddc.moph.go.th/,http://ddc.moph.go.th/ หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-310-761-4  ในวันและเวลาราชการ

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี