ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

วันที่ 16 พ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 47 คน)
 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 มีความประสงค์ จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน 1 รายการ คือ รถโดยสารที่มีที่นั่งไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรความจุดกระสอบสูบรวมกันไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี 1 คัน

กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เลขที่ 7 ถนนไกรเพชร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พร้อมสำเนาบัตรประชาชน หนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) มายื่นต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์ http://reo.moe.go.th/osmie๖ / ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-323384 ต่อ 104 ในวันและเวลาราชการ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี