ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำชุมชน บ้านแปดเหลี่ยม บ้านตะโกล่าง

วันที่ 16 พ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 50 คน)
 

กรมทรัพยากรน้ำโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำชุมชน บ้านแปดเหลี่ยม บ้านตะโกล่าง หมู่ที่ 8 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี รหัสโครงการ รบ.14-4-269 ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 785,900.- บาท(เจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 25 พ.ย. 2558 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ กลุ่มงานจัดซื้อและพัสดุ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 26 พ.ย. 2558  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องปฏิบัติการสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำท่าจีน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ราชบุรี

ผู้สนใจขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่กลุ่มงานจัดซื้อและพัสดุ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 พ.ย. 2558 ระหว่างเวลา 09.00 น.ถึง เวลา 16.00 น. หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032227554 ในวันและเวลาราชการ หรือ สืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ www.dwr.go.th หรือ เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี