ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองกุย หมู่ที่ 5,6 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 16 พ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 70 คน)
 

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองกุย หมู่ที่ 5,6 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ ปข.20-4-341 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 17,999,800 บาท (สิบเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างให้ผู้ซื้อแบบและรายการไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง โดยถือว่าผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงาน จำนำมาอ้างให้พ้นความผิดต่อ กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ไม่ได้

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 27 พ.ย. 2558 ระหว่างเวลา  08.30 น. ถึง 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคารในระหว่างวันที่  11 พ.ย.2558 ถึงวันที่ 18 พ.ย.2558 โดยดาวน์โหลดเอกสารทาง ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการเสนอราคา ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.dwr.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-227-554 ในวันและเวลาราชการ

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี