ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองพัฒนาที่ดิน หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

วันที่ 19 พ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 47 คน)
 

                กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองพัฒนาที่ดิน หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม รหัสโครงการ นฐ.13-4-172 ราคากลางของานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,440,400.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) และหากปรากฏว่าการเสนอราคาค่าก่อสร้างมีราคาที่แตกต่าง หรือไม่แตกต่างไปจากราคากลางที่ได้ประกาศไว้ ราคากลางดังกล่าวไม่มีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติไปตามราคากลาง และกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 150 วัน ก่อสร้างแล้วเสร็จ 112 วัน

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ให้ผู้ขอรับเอกสารสอบราคาไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง หรือหากไม่ไปให้ถือว่าผู้ขอรับเอกสารสอบราคา ได้ทราบสถานที่ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีปัญหาหรืออุปสรรคในเวลาทำงานจะนำเอามาเป็นข้ออ้างให้พ้นผิดจาก สำนักงานฯ ไม่ได้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 1 ธ.ค. 2558  ระหว่างเวลา 09.00 น.  ถึง เวลา 16.00 น. ณ กลุ่มงานจัดซื้อและพัสดุ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 2 ธ.ค. 2558  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องปฏิบัติการสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำท่าจีน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ราชบุรี ผู้สนใจขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่กลุ่มงานจัดซื้อและพัสดุ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 ธ.ค. 2558  ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-227554 ในวันและเวลาราชการ หรือสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ www.dwr.go.th หรือเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th

 

 

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี