ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพการใช้งาน ประจำปี 2558

วันที่ 20 พ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 186 คน)
 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพเนื่องจากใช้งานมานานไม่สามารถใช้ปฏิบัติราชการได้ ประจำปี 2558 ดังรายละเอียดนี้

1.ผู้มีความประสงค์จะเข้าประมูลราคาขอทราบรายละเอียดได้ที่กลุ่มอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมชนนี ราชบุรี ถนนคฑาธร ต.หน้าเมือง จ.ราชบุรี ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป จนถึงวันที่ทำการประมูลขายทอดตลาด

2.กำหนดทำการประมูลขายทอดตลาดในวันที่ 2 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง เวลา 12.00 น. ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมชนนี ราชบุรี เริ่มลงทะเบียน เวลา 09.00 น.

3.ผู้ประมูลราคาได้ต้องทำการขนย้ายครุภัณฑ์ดังกล่าว ออกจากบริเวณวิทยาลัยพยาบาลฯ ราชบุรี ให้เสร็จภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ประมูลราคาได้

4.ผู้ประมูลราคาได้วางเงินมัดจำเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของราคาที่ได้ประมูลได้ทันที่ ส่วนที่เหลือจะต้องชำระให้ครบภายใน 7 วันทำการ จึงจะนำครุภัณฑ์ที่ประมูลราคาได้ ออกจากวิทยาลัยพยาบาลฯ ราชบุรี

5.ผู้ประมูลราคาได้และวางเงินมัดจำไว้แล้ว ไม่นำเงินจำนวนที่เหลือไปชำระภายในกำหนดเวลาดังกล่าวข้างต้น จะถือว่าสละสิทธิและวิทยาลัยพยาบาลฯ ราชบุรี มีสิทธิที่จะริบเงินมัดจำได้ได้วางไว้ได้ทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น และสามารถนำครุภัณฑ์ดังกล่าวออกประมูลขายได้

6.คณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดสงวนไว้ซึ้งสิทธิที่จะไม่ตกลงราคาขาย ให้แก่ผู้ประมูลราคาสูงสุด หากเห็นว่าราคาซึ่งผู้ประมูลสูงสุดนั้นยังไม่เพียงพอ หรือจะยกเลิกการประมูลขายทอดตลาดครั้งนี้เสียก็ได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ ในกรณีเช่นนี้ ผู้เข้าประมูลราคาจะเรียกค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือจะฟ้องร้องใดๆไม่ได้ทั้งสิ้น

7.ผู้ได้รับพิจารณาให้เป็นผู้ซื้อ ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนย้ายหรือดูแลบำรุงรักษาเองทั้งสิ้น จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่งานพัสดุ กลุ่มอำนวยการอาคารอำนวยการ ชั้น 1 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2558   ในเวลาราชการ

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี