ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำหนองไก่เหลือง ช่วง 2 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองประดู่

วันที่ 23 พ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 102 คน)
 

กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำหนองไก่เหลือง ช่วง 2 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี รหัสโครงการ กจ.14-4-405 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 18,497,600.-บาท  (สิบแปดบ้านสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)

                กำหนดยื่นข้อแสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 9 ธ.ค. 2558 ระหว่างเวลา  08.30 น. ถึง 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงิน ผ่านทางธนาคารในระหว่างวันที่ 19 พ.ย. 2558 ถึงวันที่ 26 พ.ย. 2588 โดยดาวน์โหลดเอกสารทาง ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการเสนอราคาดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.dwr.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-227554 ในวันและเวลาราชการ

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี