รับสมัครงาน
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ 24 พ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 1328 คน)
 

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศสังขละบุรี อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  กลุ่มงานบริหารทั่วไป เดือนละ 18,000 บาท ระยะเวลาการทำสัญญาจ้าง วันที่ 30 กันยายน 2559 และอาจต่อสัญญาจ้างได้อีก คราวละไม่เกิน 4 ปี

คุณสมบัติ ได้รับปริญญาตรีหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ทางอนามัยสิ่งแวดล้อม ทางอาชีวอนามัย ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทางสาธารสุขศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทางอาชีวอนามัยความปลอดภัยละสิ่งแวดล้อม ทางอนามัยชุมชน หรือสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี เลขที่ 123/202 ถนนเพชรเกษม ซอย 1 ตำบลหน้าเมือง อำเภอหน้าเมือง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2558 ในเวลาราชการ ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครในอัตรา จำนวน 200 บาท

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี จะประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรพร้อมทั้งประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2558 ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ถนนเพชรเกษมซอย 1 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ทางเว็บไซต์ http://odpc5.ddc.moph.go.th และทางเว็บไซต์ http://www.ddc.moph.go.th/


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี