ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงพัฒนางานบริการพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว

วันที่ 1 ก.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 50 คน)
 
          จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงพัฒนางานบริการพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมปรับปรุงติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ณ ตลาดน้ำคลองลัดพลี จำนวน 20 ต้น อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ซึ่งงานก่อสร้างดังกล่าว ได้กำหนดราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
         กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 26 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2554 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 6 กันยายน 2554 ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
         ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาด้วยตนเองหรือรับมอบอำนาจในราคาชุดละ 1,000.- บาท โดยให้นำหลักฐานผลงานที่ไม่เกิน 5 ปี มาแสดง ณ วันขอซื้อเอกสารสอบราคา ได้ที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ถนนอำเภอ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-321852 ,032-323283 ในวันและเวลาราชการ////นางชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี