ข่าวประชาสัมพันธ์
เกษตรราชบุรีเตรียมพัฒนาอาชีพช่วงฤดูแล้งปี 2558/59

วันที่ 1 ธ.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 290 คน)
 

                นายพินิจ  เจริญเร็ว  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี เตรียมความพร้อมรับวิกฤติภัยแล้งโดยร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ จัดทำเวทีชุมชนเพื่อจัดทำโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร ตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/59 เป็นโครงการเกี่ยวกับการปลูกพืชใช้น้ำน้อยที่ต้องดำเนินการโดยเร่งด่วน ระยะที่ 1 และจังหวัดราชบุรีได้มีการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน และเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้งจังหวัดราชบุรี เพื่อพิจารณาโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ตามที่คณะกรรมการกลั่นรองระดับอำเภอเสนอ จำนวน 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองราชบุรี โพธาราม บ้านโป่ง  วัดเพลง ปากท่อ และจอมบึง รวมจำนวน 27 ตำบล

            การจัดทำแผนชุมชนครั้งนี้ มีเกษตรกรเสนอโครงการปลูกพืชใช้น้ำน้อย ส่วนใหญ่ได้แก่โครงการปลูกถั่วเขียว จำนวน 14,307 ไร่ นอกนั้นเป็นถั่วเหลือง ข้าวโพดฝักสด ผักบุ้งจีน กะหล่ำดอก และแคนตาลูป นอกจากนี้การดำเนินงานตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรระยะสอง ยังเปิดโอกาสให้เกษตรกรเสนอโครงการ/กิจกรรมด้านการเกษตรอื่น ๆ หรืออาชีพนอกภาคเกษตรได้ เช่น การจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การผลิตหรือการแปรรูป การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การลดความสูญเสียผลผลิต การสร้างแหล่งอาหารชุมชน การพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ หรือการจ้างงาน เพื่อมุ่งเน้นให้เกษตรกรมีรายได้ช่วงฤดูแล้ง และเกิดการดำเนินงานอย่างยั่งยืนโดยจัดทำโครงการเสนอผ่านคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล(ศบกต.)ภายในต้นเดือนธันวาคม 2558 นี้

            เกษตรกรผู้ปลูกพืชใช้น้ำน้อย ต้องคำนึงถึงปริมาณน้ำว่ามีเพียงพอตลอดฤดูกาลเพาะปลูกหรือไม่ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับพืชที่ปลูก นอกจากนี้แล้วขอให้เกษตรกรระวังผลกระทบจากน้ำเค็มที่ไหลเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ในเขตพื้นที่ปากแม่น้ำแม่กลอง จากการที่ปริมาณน้ำจืดต้นน้ำเหนือเขื่อนน้อย ทำให้น้ำทะเลหนุน จะส่งผลทำให้พืชได้รับผลกระทบ มีอาการปลายใบไหม้ ต้นเหี่ยวเฉา ใบเหลือง เหมือนพืชชาดน้ำ ช่อดอกไม่พัฒนาต่อ ถ้าพบคราบขี้เกลือสีขาวปรากฏอยู่ ขอให้เกษตรกรรีบปิดทางน้ำเข้าสวนตัวเองและอุดรูรั่ว พร้อมทั้งปฏิบัติตามคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ และติดตามสถานการณ์เตือนภัยของกรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และกรมส่งเสริมการเกษตรอย่างใกล้ชิด


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี